PROJEKTLEDNING

Konsten att leverera träffsäkra projekt

PEAK Consult arbetar inom flera områden kopplade till projekt och projektverksamhet, men vår kärna ligger inom ledning och styrning. Våra konsulter har stor erfarenhet från bland annat tillverkningsindustrin, energisektorn och kärnkraftsindustrin.
Engagerade projektledare

Projektledning är det praktiska arbetet som uträttas av en eller flera ledare vid styrning av ett projekt. Projektledning har traditionellt sett haft ett fokus på planering och styrning av projektarbete, men har i allt större grad även inkluderat ledarskapets mjuka bitar. Våra projektledare har mångårig erfarenhet av ledning av komplexa projekt. Vi strävar efter att hålla en hög kompetens inom såväl verktyg och modeller som inom de mer mjuka sidorna av projektverksamhet. Våra projektledare kännetecknas genom att de skapar engagemang i projektgruppen och har hög kompetens inom projekt, vilket i sin tur borgar för att ditt projekt kommer att levereras med rätt kvalitet, inom budget och i tid. Att välja en projektledare med dokumenterad erfarenhet av lyckade projekt skapar bättre förutsättningar för att ditt projekt skall lyckas.


Hur du kan uppnå effektivare projekt

En projektgranskning är en genomlysning av ett projekt i syfte att hjälpa projektet att nå önskat resultat, inte en dömande pekpinne. Ett projekt mäts genom hur väl det når upp till de projektmål som har satts upp och innebär ofta ett krävande arbete. Tyvärr är det inte ovanligt att ett projekt startar utan rätt förutsättningar för att nå de målsättningar kring kvalitet, tid och kostnad som satts upp. Att genomföra en projektgranskning innebär att både projektets förutsättningar, dess utförda och planerade arbete analyseras för att minska risker i projektet. Granskningen kommer även att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar projektets framgång. Att få en utomstående kvalificerad projektledares syn på ett projekt kommer att öka möjligheten att genomföra projektet framgångsrikt.

Samarbete och delaktighet löser problem

​​​​​En workshop kan vara ett effektivt sätt att skapa delaktighet och därigenom lösa komplexa problemställningar eller insamla information och erfarenheter. Kanske i samband med en kick-off, WBS-framtagning eller erfarenhetsåterföring. En workshop kan beskrivas som ett möte fokuserat kring ett tema eller en uppgift. Oftast med ett begränsat antal deltagare som bjudits in för att aktivt delta i mötet. Att genomföra en workshop kräver goda förberedelser och ett väl genomtänkt upplägg för att nyttan med mötet skall bli så hög som möjligt. Vi är vana att genomföra workshop med flera olika teman och hjälper till med allt från förberedelser och genomförande till sammanställning av resultatet.Intresserad av att veta mer?
Kontakta VD, Lars-Eric Persson.